SDGs

SDGs

sdgs-9
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Năng lượng sạch Tổng Hợp
SDGs 9 là một trong những mục tiêu quan trọng của các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals, SDGs) của Liên Hiệp Quốc đây là ...